Mrs. Almita Vamos 70th Birthday Party at the studio of Elizabeth Stein - fotojoe